شیشه 70 هزار تومانی در قلیان 7 هزار تومانی؟!

شیشه 70 هزار تومانی در قلیان 7 هزار تومانی؟!
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت متوسط روانگردان شیشه در بازار گرمی 70 هزار تومان است. این در حالی است که قلیان در قهوه‌خانه‌های تهران حدود 7 هزار تومان عرضه می‌شود.

شیشه 70 هزار تومانی در قلیان 7 هزار تومانی؟!

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت متوسط روانگردان شیشه در بازار گرمی 70 هزار تومان است. این در حالی است که قلیان در قهوه‌خانه‌های تهران حدود 7 هزار تومان عرضه می‌شود.
شیشه 70 هزار تومانی در قلیان 7 هزار تومانی؟!

تکنولوژی جدید