شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد

شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد
محور چالوس در مسیر شمال به جنوب به دلیل ریزش کوه مسدود شد.

شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد

محور چالوس در مسیر شمال به جنوب به دلیل ریزش کوه مسدود شد.
شمال به جنوب جاده چالوس بسته شد

بک لینک