شرط رونق پاییزی در بازار سرمایه

شرط رونق پاییزی در بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید اگر نقدینگی به بازار سرمایه برسد با پایان شرایط خاص شهریور ماه و شروع پاییز، بازار سرمایه شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.

شرط رونق پاییزی در بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید اگر نقدینگی به بازار سرمایه برسد با پایان شرایط خاص شهریور ماه و شروع پاییز، بازار سرمایه شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.
شرط رونق پاییزی در بازار سرمایه