سیف:FATF هیچ زمینه‌ای برای انتقال اطلاعات ما ایجاد نمی‌کند

سیف:FATF هیچ زمینه‌ای برای انتقال اطلاعات ما ایجاد نمی‌کند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما برای اتصال به شبکه بانکداری بین‌المللی بایستی با استانداردهای روز مجهز شود.

سیف:FATF هیچ زمینه‌ای برای انتقال اطلاعات ما ایجاد نمی‌کند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما برای اتصال به شبکه بانکداری بین‌المللی بایستی با استانداردهای روز مجهز شود.
سیف:FATF هیچ زمینه‌ای برای انتقال اطلاعات ما ایجاد نمی‌کند