سکوت بازار خودرو تا بعد از ماه رمضان +جدول

سکوت بازار خودرو تا بعد از ماه رمضان +جدول
بازار خودرو در آخرین روزهای اردی‌بهشت نسبت به پایان فرودین ماه شاهد کاهش قیمت 100 تا 500 هزار تومانی برخی از خودروهای ساخت داخل بود.

سکوت بازار خودرو تا بعد از ماه رمضان +جدول

بازار خودرو در آخرین روزهای اردی‌بهشت نسبت به پایان فرودین ماه شاهد کاهش قیمت 100 تا 500 هزار تومانی برخی از خودروهای ساخت داخل بود.
سکوت بازار خودرو تا بعد از ماه رمضان +جدول

اسکای نیوز