سوال از وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه تقدیم شد

سوال از وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه تقدیم شد
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به عدم حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی به منظور پاسخگویی، بر اساس درخواست نمایندگان سوال کننده سوالات آقایان لاهوتی و کریمی قدوسی برای طرح از وزیر در جلسه علنی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

سوال از وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه تقدیم شد

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به عدم حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی به منظور پاسخگویی، بر اساس درخواست نمایندگان سوال کننده سوالات آقایان لاهوتی و کریمی قدوسی برای طرح از وزیر در جلسه علنی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
سوال از وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه تقدیم شد