سهم جمعیتی نسل چهارم موبایل ۲۰۰ درصد رشد کرد

سهم جمعیتی نسل چهارم موبایل ۲۰۰ درصد رشد کرد
رئیس دانشکده پست و مخابرات گفت: سهم LTE و LTE advanced از یک میلیارد نفر در میانه سال ۲۰۱۳ به بیش از ۳ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

سهم جمعیتی نسل چهارم موبایل ۲۰۰ درصد رشد کرد

رئیس دانشکده پست و مخابرات گفت: سهم LTE و LTE advanced از یک میلیارد نفر در میانه سال ۲۰۱۳ به بیش از ۳ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
سهم جمعیتی نسل چهارم موبایل ۲۰۰ درصد رشد کرد

هنر