زنان، قربانی مسأله محوری رسانه‌ها شده‌اند

زنان، قربانی مسأله محوری رسانه‌ها شده‌اند
یکی از مشکلات رسانه‌ها ‌مساله محوری آن‌ها بجای دغدغه محوری است به طوری که رسانه‌ها معمولاً درگیر مسائل روز می‌شوند و از دغدغه‌های کلی که می‌تواند آینده کشور را سامان دهد دور می‌افتند، این مساله در ‌برخورد رسانه‌ها با حوزه مسایل زنان نیز دیده می‌شود.

زنان، قربانی مسأله محوری رسانه‌ها شده‌اند

یکی از مشکلات رسانه‌ها ‌مساله محوری آن‌ها بجای دغدغه محوری است به طوری که رسانه‌ها معمولاً درگیر مسائل روز می‌شوند و از دغدغه‌های کلی که می‌تواند آینده کشور را سامان دهد دور می‌افتند، این مساله در ‌برخورد رسانه‌ها با حوزه مسایل زنان نیز دیده می‌شود.
زنان، قربانی مسأله محوری رسانه‌ها شده‌اند

پرس نیوز