روایت رئیس سازمان استخدامی کشور از نرخ بیکاری

روایت رئیس سازمان استخدامی کشور از نرخ بیکاری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور کنترل تورم و تک رقمی کردن آن را اصلی‌ترین جهت گیری دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری کشور همچنان ۱۱.۴ درصد است.

روایت رئیس سازمان استخدامی کشور از نرخ بیکاری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور کنترل تورم و تک رقمی کردن آن را اصلی‌ترین جهت گیری دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری کشور همچنان ۱۱.۴ درصد است.
روایت رئیس سازمان استخدامی کشور از نرخ بیکاری