رقم باور نکردنی سرمایه مسلمانان جهان

رقم باور نکردنی سرمایه مسلمانان جهان
بانک ها و موسسات مختلف جهان رقابت برای جذب ۱۱.۵ تریلیون دلار دارایی اشخاص و موسسات مسلمان در سراسر جهان را شدت بخشیده اند.

رقم باور نکردنی سرمایه مسلمانان جهان

بانک ها و موسسات مختلف جهان رقابت برای جذب ۱۱.۵ تریلیون دلار دارایی اشخاص و موسسات مسلمان در سراسر جهان را شدت بخشیده اند.
رقم باور نکردنی سرمایه مسلمانان جهان

خبر فرهنگیان