رای میلیاردی برای صرافی‌ها باطل شد

رای میلیاردی برای صرافی‌ها باطل شد
به فاصله دو سال از ابلاغ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و بعد از مدت‌ها چالش‌ و کشمکش‌ بسیار بین این صنف و بانک مرکزی در نهایت دیوان عدالت اداری رای بر ابطال ماده (۴۵) آن داد.

رای میلیاردی برای صرافی‌ها باطل شد

به فاصله دو سال از ابلاغ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و بعد از مدت‌ها چالش‌ و کشمکش‌ بسیار بین این صنف و بانک مرکزی در نهایت دیوان عدالت اداری رای بر ابطال ماده (۴۵) آن داد.
رای میلیاردی برای صرافی‌ها باطل شد

دانلود نرم افزار