دیگر شاهد رونق گذشته مسکن نخواهیم بود

دیگر شاهد رونق گذشته مسکن نخواهیم بود
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ایران اعتقاد دارد که با توجه به وضعیت کنونی ساختمان‌سازی در کشور، سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های مسکونی به پایان راه خود رسیده است و دیگر شاهد رونق گذشته این بخش نخواهیم بود.

دیگر شاهد رونق گذشته مسکن نخواهیم بود

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ایران اعتقاد دارد که با توجه به وضعیت کنونی ساختمان‌سازی در کشور، سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های مسکونی به پایان راه خود رسیده است و دیگر شاهد رونق گذشته این بخش نخواهیم بود.
دیگر شاهد رونق گذشته مسکن نخواهیم بود

صبحانه