دست خودروسازان در «دبه» کردن بسته شد

دست خودروسازان در «دبه» کردن بسته شد
معاون وزیر صنعت با تشریح اصلاحات انجام‌شده در آیین نامه اجرایی «احصاء حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» گفت: دیگر جایی برای تفسیر تولیدکنندگان وجود ندارد.

دست خودروسازان در «دبه» کردن بسته شد

معاون وزیر صنعت با تشریح اصلاحات انجام‌شده در آیین نامه اجرایی «احصاء حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» گفت: دیگر جایی برای تفسیر تولیدکنندگان وجود ندارد.
دست خودروسازان در «دبه» کردن بسته شد

خبرگذاری خوزستان