دستورات جدید برای توقف پرداخت حقوق و وام کلان به کارکنان دولت

دستورات جدید برای توقف پرداخت حقوق و وام کلان به کارکنان دولت
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد .

دستورات جدید برای توقف پرداخت حقوق و وام کلان به کارکنان دولت

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را ابلاغ کرد .
دستورات جدید برای توقف پرداخت حقوق و وام کلان به کارکنان دولت

آهنگ جدید