درخواست نظام بانکی از دولت چیست؟

درخواست نظام بانکی از دولت چیست؟
در بیانیه اختتامیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، تسریع در تصویب لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه بانک مرکزی به عنوان خواست نظام بانکی از دولت اعلام شد.

درخواست نظام بانکی از دولت چیست؟

در بیانیه اختتامیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، تسریع در تصویب لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه بانک مرکزی به عنوان خواست نظام بانکی از دولت اعلام شد.
درخواست نظام بانکی از دولت چیست؟