درخواست دولت برای تسعیر نرخ ارز با دلار ۲۹۰۰ تومانی

درخواست دولت برای تسعیر نرخ ارز با دلار ۲۹۰۰ تومانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به درخواست دولت برای تسعیر نرخ ارز و مخالفت مجلس با این درخواست گفت: دولت می خواهد نرخ ارز را بر اساس ۲۹۰۰ تومان محاسبه و بر این مبنا تسعیر کند.

درخواست دولت برای تسعیر نرخ ارز با دلار ۲۹۰۰ تومانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به درخواست دولت برای تسعیر نرخ ارز و مخالفت مجلس با این درخواست گفت: دولت می خواهد نرخ ارز را بر اساس ۲۹۰۰ تومان محاسبه و بر این مبنا تسعیر کند.
درخواست دولت برای تسعیر نرخ ارز با دلار ۲۹۰۰ تومانی

خرید لینک

مجله اینترنتی