درخواست بانکی بانک ها؛ اجازه تنفس بدهید

درخواست بانکی بانک ها؛ اجازه تنفس بدهید
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به کاهش 5 درصدی نرخ سود از سال گذشته تاکنون، گفت: با اقدام داوطلبانه‌ای که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد.

درخواست بانکی بانک ها؛ اجازه تنفس بدهید

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به کاهش 5 درصدی نرخ سود از سال گذشته تاکنون، گفت: با اقدام داوطلبانه‌ای که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد.
درخواست بانکی بانک ها؛ اجازه تنفس بدهید