درآمد دوهزار میلیاردی شبکه بانکی از کارمزد پیامک‌ها

درآمد دوهزار میلیاردی شبکه بانکی از کارمزد پیامک‌ها
بانکها یکسالی است کارمزد پیامک‌های بانکی را از مشتریان دریافت می‌کنند و اکنون برای کسر کارمزد نیمه دوم سال،پیش‌دستی کرده و چند روز مانده به اتمام نیمه اول،برداشت‌ از حسابها را آغاز کرده‌اند.

درآمد دوهزار میلیاردی شبکه بانکی از کارمزد پیامک‌ها

بانکها یکسالی است کارمزد پیامک‌های بانکی را از مشتریان دریافت می‌کنند و اکنون برای کسر کارمزد نیمه دوم سال،پیش‌دستی کرده و چند روز مانده به اتمام نیمه اول،برداشت‌ از حسابها را آغاز کرده‌اند.
درآمد دوهزار میلیاردی شبکه بانکی از کارمزد پیامک‌ها