درآمدزایی 9000 میلیاردی ایرلاین‌های منطقه از سفر ایرانی‌ها

درآمدزایی 9000 میلیاردی ایرلاین‌های منطقه از سفر ایرانی‌ها
اهمیت برقراری پروازهای مستقیم به کشورهای آسیای میانه، موضوعی است که در جریان آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی کشور درباره آن صحبت شده است، موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به آمار و ارقام مطرح شده یک ضرورت جدی برای صنعت هوانوردی ایران به حساب می‌آید.

درآمدزایی 9000 میلیاردی ایرلاین‌های منطقه از سفر ایرانی‌ها

اهمیت برقراری پروازهای مستقیم به کشورهای آسیای میانه، موضوعی است که در جریان آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی کشور درباره آن صحبت شده است، موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به آمار و ارقام مطرح شده یک ضرورت جدی برای صنعت هوانوردی ایران به حساب می‌آید.
درآمدزایی 9000 میلیاردی ایرلاین‌های منطقه از سفر ایرانی‌ها

استخدام