دختری که با لباس پسرانه تماشاگر بازی ستارگان در آزادی شد +عکس

دختری که با لباس پسرانه تماشاگر بازی ستارگان در آزادی شد +عکس
هرچند از ديدار ستارگان ايران و لاليگا استقبال قابل قبولی به عمل نيامد اما حضور يك دختر پرسپوليسی در جايگاه تماشاگران در نوع خود قابل توجه بود.

دختری که با لباس پسرانه تماشاگر بازی ستارگان در آزادی شد +عکس

هرچند از ديدار ستارگان ايران و لاليگا استقبال قابل قبولی به عمل نيامد اما حضور يك دختر پرسپوليسی در جايگاه تماشاگران در نوع خود قابل توجه بود.
دختری که با لباس پسرانه تماشاگر بازی ستارگان در آزادی شد +عکس