خودروهای لوکس قاچاق چه زمانی صادر می‌شوند؟

خودروهای لوکس قاچاق چه زمانی صادر می‌شوند؟
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه صادرات خودروهای قاچاق بعید به نظر می‌رسد، گفت: صادرات این خودروها نیازمند اسناد و اطلاعاتی است که تهیه آنها امکان‌پذیر نیست و به احتمال زیاد این خودروها امحا می‌شوند.

خودروهای لوکس قاچاق چه زمانی صادر می‌شوند؟

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه صادرات خودروهای قاچاق بعید به نظر می‌رسد، گفت: صادرات این خودروها نیازمند اسناد و اطلاعاتی است که تهیه آنها امکان‌پذیر نیست و به احتمال زیاد این خودروها امحا می‌شوند.
خودروهای لوکس قاچاق چه زمانی صادر می‌شوند؟