خرید سربازی قسطی شد

خرید سربازی قسطی شد
این مصوبه فقط شامل مشمولان خدمت وظیفه عمومی با بیش از 8 سال غیبت است برای مشمولان متأهل، 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود

خرید سربازی قسطی شد

این مصوبه فقط شامل مشمولان خدمت وظیفه عمومی با بیش از 8 سال غیبت است برای مشمولان متأهل، 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود
خرید سربازی قسطی شد

خرید بک لینک