خبر خوش معاون اول رییس جمهور درباره اقتصاد مقاومتی

خبر خوش معاون اول رییس جمهور درباره اقتصاد مقاومتی
معاون اول رییس جمهوری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تولید داروهای جدید و کمیاب و گران توسط متخصصین جوان ایرانی افتخارآمیز است و نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان شدن اقتصاد در مسیر اجرایی قرار گرفته است.

خبر خوش معاون اول رییس جمهور درباره اقتصاد مقاومتی

معاون اول رییس جمهوری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تولید داروهای جدید و کمیاب و گران توسط متخصصین جوان ایرانی افتخارآمیز است و نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان شدن اقتصاد در مسیر اجرایی قرار گرفته است.
خبر خوش معاون اول رییس جمهور درباره اقتصاد مقاومتی