خبر خوش استخدامی وزیر بهداشت

خبر خوش استخدامی وزیر بهداشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 17 هزار و 600 نفر در طول سال جاری در وزارت بهداشت استخدام می‌شوند.

خبر خوش استخدامی وزیر بهداشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 17 هزار و 600 نفر در طول سال جاری در وزارت بهداشت استخدام می‌شوند.
خبر خوش استخدامی وزیر بهداشت

بازی