حیوانات از سیرک‌ های ایران رفتند

حیوانات از سیرک‌ های ایران رفتند
دیگر رفته رفته حیوانات در سیرک‌های ایران حضور ندارند و به جایگاه واقعی خود سپرده می‌شوند چرا که از ابتدای سال جاری نام ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان ثبت شد.

حیوانات از سیرک‌ های ایران رفتند

دیگر رفته رفته حیوانات در سیرک‌های ایران حضور ندارند و به جایگاه واقعی خود سپرده می‌شوند چرا که از ابتدای سال جاری نام ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان ثبت شد.
حیوانات از سیرک‌ های ایران رفتند

بک لینک