حمایت روسیه از اقدامات بانکی بین المللی ایران

حمایت روسیه از اقدامات بانکی بین المللی ایران
بانک مرکزی روسیه در جریان این سفر ضمن حمایت از فعالیت بانکهای تجاری روسیه در ایران و ایجاد ارتباطات کارگزاری فیمابین بانک های دو کشور از آمادگی تعدادی از بانک های بزرگ روسیه به منظور شروع روابط کارگزاری خبر داده است.

حمایت روسیه از اقدامات بانکی بین المللی ایران

بانک مرکزی روسیه در جریان این سفر ضمن حمایت از فعالیت بانکهای تجاری روسیه در ایران و ایجاد ارتباطات کارگزاری فیمابین بانک های دو کشور از آمادگی تعدادی از بانک های بزرگ روسیه به منظور شروع روابط کارگزاری خبر داده است.
حمایت روسیه از اقدامات بانکی بین المللی ایران

اخبار دنیای دیجیتال