حقوق بازنشسته‌ها چقدر بالا می‌رود؟

حقوق بازنشسته‌ها چقدر بالا می‌رود؟
افزایش حقوق بازنشستگان، جذب 30 درصدی مربیان فنی و حرفه‌ای و رونمایی از بازار مجازی تعاون مهمترین خبرهای این هفته را به خود اختصاص داد.

حقوق بازنشسته‌ها چقدر بالا می‌رود؟

افزایش حقوق بازنشستگان، جذب 30 درصدی مربیان فنی و حرفه‌ای و رونمایی از بازار مجازی تعاون مهمترین خبرهای این هفته را به خود اختصاص داد.
حقوق بازنشسته‌ها چقدر بالا می‌رود؟

wolrd press news