حقوق‌حداکثر 12میلیون‌تومان برای مدیران‌دولتی

حقوق‌حداکثر 12میلیون‌تومان برای مدیران‌دولتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در طرح خود برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، سقف 144 میلیون تومانی را برای حقوق سالانه مدیران در نظر گرفته است.

حقوق‌حداکثر 12میلیون‌تومان برای مدیران‌دولتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در طرح خود برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، سقف 144 میلیون تومانی را برای حقوق سالانه مدیران در نظر گرفته است.
حقوق‌حداکثر 12میلیون‌تومان برای مدیران‌دولتی

استخدام آموزش و پرورش