حفظ سامانه هوشمند سوخت حرکتی زائد است

حفظ سامانه هوشمند سوخت حرکتی زائد است
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزین حرکت زائدی است که جز تحمیل بار مالی بر دولت تاثیری در جامعه نخواهد داشت.

حفظ سامانه هوشمند سوخت حرکتی زائد است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزین حرکت زائدی است که جز تحمیل بار مالی بر دولت تاثیری در جامعه نخواهد داشت.
حفظ سامانه هوشمند سوخت حرکتی زائد است

باشگاه خبری ورزشی