جوان 17 ساله دزفولی خودش را حلق آویز کرد

جوان 17 ساله دزفولی خودش را حلق آویز کرد
فرمانده انتظامی شهرستان دزفول یادآور شد: درحال حاضر خودکشی این جوان تایید شده و علت وقوع خودکشی توسط کارشناسان در حال بررسی است.

جوان 17 ساله دزفولی خودش را حلق آویز کرد

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول یادآور شد: درحال حاضر خودکشی این جوان تایید شده و علت وقوع خودکشی توسط کارشناسان در حال بررسی است.
جوان 17 ساله دزفولی خودش را حلق آویز کرد

خرید بک لینک رنک 4

ورزش و زندگی