جزییات محکومیت «45 میلیون لیتری» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی +سند

جزییات محکومیت «45 میلیون لیتری» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی +سند
شرکت نفت پارس از جمله شرکت وابسته به گروه تدبیر انرژی است که این گروه نیز یکی از هلدینگ‌های تخصصی زیرمجموعه «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» محسوب می شود .

جزییات محکومیت «45 میلیون لیتری» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی +سند

شرکت نفت پارس از جمله شرکت وابسته به گروه تدبیر انرژی است که این گروه نیز یکی از هلدینگ‌های تخصصی زیرمجموعه «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» محسوب می شود .
جزییات محکومیت «45 میلیون لیتری» شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی +سند

فروش بک لینک

عکس