جزئیات کارنامه اشتغالی دولت در سال ۹۴

جزئیات کارنامه اشتغالی دولت در سال ۹۴
آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ماهیانه نهایتا ۷۸۰۰ شغل جدید ایجاد شده که با در نظر گرفتن ریزش بخشی از مشاغل موجود، می‌توان گفت اشتغال‌زایی در سال۹۴تقریبا صفر و در بخش صنعت و خدمات منفی بود.

جزئیات کارنامه اشتغالی دولت در سال ۹۴

آمار نشان می‌دهد در سال گذشته ماهیانه نهایتا ۷۸۰۰ شغل جدید ایجاد شده که با در نظر گرفتن ریزش بخشی از مشاغل موجود، می‌توان گفت اشتغال‌زایی در سال۹۴تقریبا صفر و در بخش صنعت و خدمات منفی بود.
جزئیات کارنامه اشتغالی دولت در سال ۹۴

خرید بک لینک