جزئیات حذف یارانه بگیران در سال 95

جزئیات حذف یارانه بگیران در سال 95
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ مجلس با اشاره به جزئیات حذف یارانه بگیران گفت:‌ سهم صندوق توسعه از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت.

جزئیات حذف یارانه بگیران در سال 95

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ مجلس با اشاره به جزئیات حذف یارانه بگیران گفت:‌ سهم صندوق توسعه از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت.
جزئیات حذف یارانه بگیران در سال 95

خرید بک لینک