جزئیات افت شدید تولید گاز در پارس جنوبی

جزئیات افت شدید تولید گاز در پارس جنوبی
معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز افت شدید تولید گاز در پارس جنوبی از ۷ سال آینده، اعلام کرد: عراق با هدف تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت، رقیب ایران در بازار است.

جزئیات افت شدید تولید گاز در پارس جنوبی

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز افت شدید تولید گاز در پارس جنوبی از ۷ سال آینده، اعلام کرد: عراق با هدف تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت، رقیب ایران در بازار است.
جزئیات افت شدید تولید گاز در پارس جنوبی