ثبات سیاسی به رونق بازار سرمایه می انجامد

ثبات سیاسی به رونق بازار سرمایه می انجامد
تا سال آینده شاهد اتفاقات خاصی بنیادی در اکثر صنایع نخواهیم بود اما اگر ادامه دولت یازدهم را در دولت آینده داشته باشیم، به دلیل ثبات سیاسی و روشن بودن مواضع اقتصادی و سیاسی در بعد داخلی و بین المللی دولت، می توان به رونق بازار سرمایه در دوره بعد اعتقاد بیشتری داشت و پیش بینی رشد کرد.

ثبات سیاسی به رونق بازار سرمایه می انجامد

تا سال آینده شاهد اتفاقات خاصی بنیادی در اکثر صنایع نخواهیم بود اما اگر ادامه دولت یازدهم را در دولت آینده داشته باشیم، به دلیل ثبات سیاسی و روشن بودن مواضع اقتصادی و سیاسی در بعد داخلی و بین المللی دولت، می توان به رونق بازار سرمایه در دوره بعد اعتقاد بیشتری داشت و پیش بینی رشد کرد.
ثبات سیاسی به رونق بازار سرمایه می انجامد

عکس های جدید