تیغ جراحان مشهور در دست دستیاران بی‌تجربه

تیغ جراحان مشهور در دست دستیاران بی‌تجربه
هر روز ابعاد تازه‌تر و اتفاقات ناخوشايند تازه‌اي از تخلفات انجام شده در نظام سلامت رو مي‌شود.

تیغ جراحان مشهور در دست دستیاران بی‌تجربه

هر روز ابعاد تازه‌تر و اتفاقات ناخوشايند تازه‌اي از تخلفات انجام شده در نظام سلامت رو مي‌شود.
تیغ جراحان مشهور در دست دستیاران بی‌تجربه

عکس