تیراندازی در بیمارستان مهاباد

تیراندازی در بیمارستان مهاباد
از جزئیات دقیق ماجرا و کم و کیف ان به صورت دقیق اطلاعی در دست نیست و بیشتر صحبتها و مطالب درج شده در حد گمانه زنی ها می باشد و اخبار دقیق نمی باشند.

تیراندازی در بیمارستان مهاباد

از جزئیات دقیق ماجرا و کم و کیف ان به صورت دقیق اطلاعی در دست نیست و بیشتر صحبتها و مطالب درج شده در حد گمانه زنی ها می باشد و اخبار دقیق نمی باشند.
تیراندازی در بیمارستان مهاباد

پرشین موزیک