تولید 4 مینی‌بوس متوقف شد

تولید 4 مینی‌بوس متوقف شد
فروردین ماه امسال تولید چهار مدل مینی‌بوس در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

تولید 4 مینی‌بوس متوقف شد

فروردین ماه امسال تولید چهار مدل مینی‌بوس در خودروسازان داخلی به صفر رسید.
تولید 4 مینی‌بوس متوقف شد

روزنامه قانون