تولید ۵ مدل سواری متوقف شد

تولید ۵ مدل سواری متوقف شد
مرداد ماه امسال تولید پنج مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

تولید ۵ مدل سواری متوقف شد

مرداد ماه امسال تولید پنج مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.
تولید ۵ مدل سواری متوقف شد