تولید شیر بدون گاو!

تولید شیر بدون گاو!
محققان با استفاده از مخمر و بدون نیاز به دام موفق به تولید شیر و مواد لبنی دیگر شدند.

تولید شیر بدون گاو!

محققان با استفاده از مخمر و بدون نیاز به دام موفق به تولید شیر و مواد لبنی دیگر شدند.
تولید شیر بدون گاو!