توقیف قندوشکر غیراستاندارد با نام افق

توقیف قندوشکر غیراستاندارد با نام افق
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به توقیف قند و شکر غیر استاندارد با نام تجارتی افق گفت: براساس تصمیم کارشناسان استاندارد این اداره کل پروانه کاربرد علامت استاندارد چهار محصول غذایی واحدهای تولیدی این استان باطل اعلام شد.

توقیف قندوشکر غیراستاندارد با نام افق

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به توقیف قند و شکر غیر استاندارد با نام تجارتی افق گفت: براساس تصمیم کارشناسان استاندارد این اداره کل پروانه کاربرد علامت استاندارد چهار محصول غذایی واحدهای تولیدی این استان باطل اعلام شد.
توقیف قندوشکر غیراستاندارد با نام افق

اپدیت نود32 ورژن 9

اخبار جهان