توضیحات درباره شایعه تعطیلی فرودگاه مهرآباد

توضیحات درباره شایعه تعطیلی فرودگاه مهرآباد
مدیر‌کل فرودگاه مهرآباد با اعلام افزایش تقاضای پروازی فرودگاه مهرآباد به ۱۵ میلیون مسافر گفت:تعطیلی این فرودگاه ،مطالبه گروهی سودجو است.

توضیحات درباره شایعه تعطیلی فرودگاه مهرآباد

مدیر‌کل فرودگاه مهرآباد با اعلام افزایش تقاضای پروازی فرودگاه مهرآباد به ۱۵ میلیون مسافر گفت:تعطیلی این فرودگاه ،مطالبه گروهی سودجو است.
توضیحات درباره شایعه تعطیلی فرودگاه مهرآباد