توصیه مرکز آمار ایران به خانوارها برای سرشماری

توصیه مرکز آمار ایران به خانوارها برای سرشماری
مرکز آمار ایران به خانوارها توصیه کرد که در سرشماری اینترنتی 95 شرکت کنند زیرا این مشارکت صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه های سرشماری است.

توصیه مرکز آمار ایران به خانوارها برای سرشماری

مرکز آمار ایران به خانوارها توصیه کرد که در سرشماری اینترنتی 95 شرکت کنند زیرا این مشارکت صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه های سرشماری است.
توصیه مرکز آمار ایران به خانوارها برای سرشماری