تمایل‌ روسیه‌ برای‌ مصرف‌ کالاهای‌ ایرانی

تمایل‌ روسیه‌ برای‌ مصرف‌ کالاهای‌ ایرانی
معاون اول رئیس‌‌جمهور برطرف کردن مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، رفع بیکاری و تأمین رفاه مردم را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: روسیه بازار بزرگی داشته و نسبت به مصرف کالاهای ایرانی و تعامل با ایران تمایل دارد.

تمایل‌ روسیه‌ برای‌ مصرف‌ کالاهای‌ ایرانی

معاون اول رئیس‌‌جمهور برطرف کردن مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، رفع بیکاری و تأمین رفاه مردم را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: روسیه بازار بزرگی داشته و نسبت به مصرف کالاهای ایرانی و تعامل با ایران تمایل دارد.
تمایل‌ روسیه‌ برای‌ مصرف‌ کالاهای‌ ایرانی

افق