تمام تغییرات جدید وزارت نفت به نفع کرسنت است

تمام تغییرات جدید وزارت نفت به نفع کرسنت است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به جرات می‌گویم در مجموعه وزارت نفت، از شخص وزیر به پایین، آشنا به مباحث تخصصی تولید و اکتشاف نیستند.

تمام تغییرات جدید وزارت نفت به نفع کرسنت است

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به جرات می‌گویم در مجموعه وزارت نفت، از شخص وزیر به پایین، آشنا به مباحث تخصصی تولید و اکتشاف نیستند.
تمام تغییرات جدید وزارت نفت به نفع کرسنت است

خبر دانشجویی