تعبیر جدید آخوندی درباره مسکن مهر

تعبیر جدید آخوندی درباره مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی درباره زمان به سرانجام رسیدن طرح مسکن مهر عنوان کرد: من چند بار گفتم که مسکن مهر چندین دولت را گروگان خودش می‌گیرد. حداقل دو سه دولت دیگر درگیرند.

تعبیر جدید آخوندی درباره مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی درباره زمان به سرانجام رسیدن طرح مسکن مهر عنوان کرد: من چند بار گفتم که مسکن مهر چندین دولت را گروگان خودش می‌گیرد. حداقل دو سه دولت دیگر درگیرند.
تعبیر جدید آخوندی درباره مسکن مهر