تحریم، بهانه قاچاق کالا به کشور شده بود

تحریم، بهانه قاچاق کالا به کشور شده بود
مبارزه با قاچاق کالا و ارز این روزها شکل جدی تری به خود گرفته است.میزان کشفیات نسبت به سال 92 حدود 400 درصد رشد یافته و حجم قاچاق هم به سه دلیل رکود، اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قاطع در مسیر کاهش قرار گرفته است.

تحریم، بهانه قاچاق کالا به کشور شده بود

مبارزه با قاچاق کالا و ارز این روزها شکل جدی تری به خود گرفته است.میزان کشفیات نسبت به سال 92 حدود 400 درصد رشد یافته و حجم قاچاق هم به سه دلیل رکود، اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قاطع در مسیر کاهش قرار گرفته است.
تحریم، بهانه قاچاق کالا به کشور شده بود

کرمان نیوز