تاييد صورت های مالی بانك كشاورزی در مجمع عمومی سالانه بانک

تاييد صورت های مالی بانك كشاورزی در مجمع عمومی سالانه بانک
مجمع عمومي عادي سالانه بانك كشاورزي روز سه شنبه 16 شهريورماه با هدف رسيدگي به صورت هاي مالي سال 94 اين بانك در محل سالن شهيد اكبري ساختمان مركزي بانك كشاورزي برگزار شد.

تاييد صورت های مالی بانك كشاورزی در مجمع عمومی سالانه بانک

مجمع عمومي عادي سالانه بانك كشاورزي روز سه شنبه 16 شهريورماه با هدف رسيدگي به صورت هاي مالي سال 94 اين بانك در محل سالن شهيد اكبري ساختمان مركزي بانك كشاورزي برگزار شد.
تاييد صورت های مالی بانك كشاورزی در مجمع عمومی سالانه بانک