بورس تهران بیشترین بازدهی شاخص بورس های جهانی را از آن خود کرد

بورس تهران بیشترین بازدهی شاخص بورس های جهانی را از آن خود کرد
شاخص بورس تهران با رشد ۲.۱ درصدی در هفته گذشته توانست برای دومین هفته متوالی بیشترین بازدهی را در میان شاخص بورس های معتبر جهانی به خود اختصاص دهد.

بورس تهران بیشترین بازدهی شاخص بورس های جهانی را از آن خود کرد

شاخص بورس تهران با رشد ۲.۱ درصدی در هفته گذشته توانست برای دومین هفته متوالی بیشترین بازدهی را در میان شاخص بورس های معتبر جهانی به خود اختصاص دهد.
بورس تهران بیشترین بازدهی شاخص بورس های جهانی را از آن خود کرد