به هیچ وجه در این حالت با موبایل کار نکنید، کور می شوید!

به هیچ وجه در این حالت با موبایل کار نکنید، کور می شوید!
تلفن همراه هوشمند که این روزها دردست اکثر مردم پیدا می شود می تواند در صورت استفاده نامناسب فرد را با مشکل کوری و نگرانی ناگهانی از عدم توانایی دیدن اشیاء روبه رو کند.

به هیچ وجه در این حالت با موبایل کار نکنید، کور می شوید!

تلفن همراه هوشمند که این روزها دردست اکثر مردم پیدا می شود می تواند در صورت استفاده نامناسب فرد را با مشکل کوری و نگرانی ناگهانی از عدم توانایی دیدن اشیاء روبه رو کند.
به هیچ وجه در این حالت با موبایل کار نکنید، کور می شوید!

اندروید